راه اندازی رستوران فرانسوی،راه اندازی فست فود،راه اندازی فودکرت،مشاوره رستوران،مشاوره فست فود،مشاوره راه اندازی رستوران،شف ویوو،شف وحید بخشی،رستوران بین المللی،فودکرت بین المللی،فود کورت بین المللی،راه اندازی فود کورت

پیتزا داغ

این طرح بر اساس تدوری تامین پیتزای داغ درب منزل دیده شده است. در این روش، پیتزا با حداکثر طراوت،تازگی و داغی ، درب محل مصرف به مشتری، تحویل داده می شود. بودجه ی لازم برای این طرح: گام اول:500 میلیون گام دوم:2 میلیارد گام سوم:10میلیارد تومان می باشد. گامها: این طرح با گام مقدماتی 6 ماهه آغاز می شود. در صورت موفقیت و رسیدن به اهداف، گام دوم برای 2 سال تعریف می گردد و در نهایت یک برنامه 5 ساله برای گام نهایی، تدوین خواهد شد.

زمان برگشت سرمایه: زمان لازم برای برگشت سرمایه اولیه معادل با زمان گاها است. یعنی زمان لازم برای برگشت سرمایه در گام اول 6 ماه ،گام دوم،2سال و گام نهایی، 5 سال است.

میزان سود دهی: میزان سود دهی این پروژه پس از عبور از نقطه سر به سر، بصورت ماهانه 4 درصد اصل مبلغ سرمایه گزاری می باشد.

افق ها: ما در گام نخست 1 شعبه،در گام دوم 5 شعبه و در گام سوم 20 شعبه در سراسر ایران در نظر گرفته ایم. به شرط تحقق اهداف اولیه، فروش شعب برای خارج از ایران هم قابل برنامه ریزی می باشد.

 

مزرعه سلامت

این طرح بر اساس تدوری تامین پیتزای داغ درب منزل دیده شده است. در این روش، پیتزا با حداکثر طراوت،تازگی و داغی ، درب محل مصرف به مشتری، تحویل داده می شود. بودجه ی لازم برای این طرح: گام اول:500 میلیون گام دوم:2 میلیارد گام سوم:10میلیارد تومان می باشد. گامها: این طرح با گام مقدماتی 6 ماهه آغاز می شود. در صورت موفقیت و رسیدن به اهداف، گام دوم برای 2 سال تعریف می گردد و در نهایت یک برنامه 5 ساله برای گام نهایی، تدوین خواهد شد.

زمان برگشت سرمایه: زمان لازم برای برگشت سرمایه اولیه معادل با زمان گاها است. یعنی زمان لازم برای برگشت سرمایه در گام اول 6 ماه ،گام دوم،2سال و گام نهایی، 5 سال است.

میزان سود دهی: میزان سود دهی این پروژه پس از عبور از نقطه سر به سر، بصورت ماهانه 4 درصد اصل مبلغ سرمایه گزاری می باشد.

افق ها: ما در گام نخست 1 شعبه،در گام دوم 5 شعبه و در گام سوم 20 شعبه در سراسر ایران در نظر گرفته ایم. به شرط تحقق اهداف اولیه، فروش شعب برای خارج از ایران هم قابل برنامه ریزی می باشد.

 

پیتزا نیمه آماده

این طرح بر اساس تدوری تامین پیتزای داغ درب منزل دیده شده است. در این روش، پیتزا با حداکثر طراوت،تازگی و داغی ، درب محل مصرف به مشتری، تحویل داده می شود. بودجه ی لازم برای این طرح: گام اول:500 میلیون گام دوم:2 میلیارد گام سوم:10میلیارد تومان می باشد. گامها: این طرح با گام مقدماتی 6 ماهه آغاز می شود. در صورت موفقیت و رسیدن به اهداف، گام دوم برای 2 سال تعریف می گردد و در نهایت یک برنامه 5 ساله برای گام نهایی، تدوین خواهد شد.

زمان برگشت سرمایه: زمان لازم برای برگشت سرمایه اولیه معادل با زمان گاها است. یعنی زمان لازم برای برگشت سرمایه در گام اول 6 ماه ،گام دوم،2سال و گام نهایی، 5 سال است.

میزان سود دهی: میزان سود دهی این پروژه پس از عبور از نقطه سر به سر، بصورت ماهانه 4 درصد اصل مبلغ سرمایه گزاری می باشد.

افق ها: ما در گام نخست 1 شعبه،در گام دوم 5 شعبه و در گام سوم 20 شعبه در سراسر ایران در نظر گرفته ایم. به شرط تحقق اهداف اولیه، فروش شعب برای خارج از ایران هم قابل برنامه ریزی می باشد.

 
تماس بگیرید:

راه اندازی رستوران فرانسوی،راه اندازی فست فود،راه اندازی فودکرت،مشاوره رستوران،مشاوره فست فود،مشاوره راه اندازی رستوران،شف ویوو،شف وحید بخشی،رستوران بین المللی،فودکرت بین المللی،فود کورت بین المللی،راه اندازی فود کورت