اختصارات سازمانی

Abbreviations of organizational posts

For some time now, I have seen some comrades wrongly abbreviate their positions in their profiles on social networks, business cards, and especially LinkedIn. For example, one of my friends, who was also the CEO of an organization, had written on his business card: SEO!!!

Therefore, in this post, I will try to share with you what I know. If you have a criticism or an abbreviation that you can add, you can use the comments section:

*for persian users you can use this link: vivoteam

(CEO) Chief Executive Officer:

The managing director or chief executive officer is usually the highest-ranking administrative (executive) official or head in charge of overall management of a joint-stock company, organization, or enterprise, who reports to the board of directors. Usually, a chief executive officer has several subordinate executives, each of whom has his own specific functional responsibilities.

(LD) Leadership Dyad:

In the dual leadership model, two people act as a leadership team. This leadership model is common for professional organizations. In this model, each member of the leadership team has their own duties and responsibilities and by cooperating and coordinating with each other, they help to achieve the goals of the organization.

CEO (Chief Ethics Officer):

The Chief Ethics Officer is responsible for developing and distributing ethical codes, developing training programs for employees, determining ethical strategies in the organization, monitoring and auditing compliance with government regulations, and implementing penalties for violating ethical codes.

CBO (Chief Brand Officer):

The duties of the chief brand manager include being responsible for the image, experience and promises of a brand. This person typically reports to the CEO or board of directors and is responsible for determining marketing and advertising strategies to increase brand awareness and sales. It also updates marketing plans according to market needs, competitors and changes in the industry.

CFO (Chief Financial Officer):

The chief financial officer’s duties include tracking cash flow, financial planning, analyzing strengths and weaknesses, and recommending corrective actions. He sets and directs the organization’s financial goals and ensures that internal controls operate accordingly.

COO (Chief Operating Officer):

The duties of the operations manager include developing operational strategies that help grow the business, overseeing all operational aspects in the organization, creating policies related to operations, determining various roles in the operations department, creating policies related to technology infrastructure. and so on.

CPRO (Chief Public Relations Officer):

The senior public relations manager is responsible for leading a team of public relations experts. This person is responsible for determining general public relations strategies and implementing them to increase the recognition and image of the company’s brand.

CSO (Chief Sale Officer):

The Senior Sales Manager is responsible for leading a team of sales representatives. This person is responsible for determining overall sales strategies and implementing them to increase the company’s revenue and market share.

CMO (Chief Marketing Officer):

The duties of the chief marketing officer include developing marketing strategies that help grow the business, overseeing all aspects of marketing in the organization, creating policies related to marketing, determining different roles in the marketing department, creating policies related to infrastructure. technology and so on.

CIO (Chief Information Officer):

The duties of the Chief Information Officer include developing information technology strategies that help the business grow, overseeing all aspects of information technology in the organization, creating policies related to technology infrastructure, determining various roles in the technology department, creating policies It is related to technology infrastructure and so on.

اختصارات سازمانی

اختصار سمتهای سازمانی

مدتی است که می بینم برخی از رفقا در پروفایل خودشون در شبکه های اجتماعی، کارت ویزیت و بخصوص لینکداین، سمتهای خودشان را به اشتباه مختصر می کنند. مثلا یکی از رفقا که مدیر عامل یک سازمان هم بود، در کارت ویزیت قید کرده بود: SEO !!!

از این رو در این پست سعی می کنم هر چی خودم بلدم را هم با شما شیر کنم. شما هم اگر نقدی دارید یا اختصاری دارید که می توانید اضافه کنید، از بخش نظرات می توانید استفاده نمایید:

انواع اختصارات پستهای سازمانی
ساختار سازمانی و اختصارات آنها
 • CEO )Chief Executive Officer) مدیر عامل

مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی، معمولاً عالی رتبه ترین مسئول اداری (اجرایی) یا رئیس عهده دار مدیریت تام یک شرکت سهامی، سازمان، یا بنگاه است که به هیأت مدیره گزارش می دهد. به طور معمول یک مدیر ارشد اجرایی، چند مدیر اجرایی تابع دارد، که هر یک مسئولیت های کاربردی ویژهٔ خود را دارند.

 • LD (Leadership Dyad)  رهبری

در مدل رهبری دوگانه دو نفر به عنوان یک تیم رهبری عمل می کنند. این مدل رهبری برای سازمان های حرفه ای شایع است. در این مدل، هر کدام از اعضای تیم رهبری، وظایف و مسئولیت های خود را دارند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، به رسیدن به اهداف سازمان کمک می کنند

 • CEO (Chief Ethics Officer) مدیر ارشد اخلاق

مدیر ارشد اخلاق مسئول توسعه و توزیع کدهای اخلاقی، توسعه برنامه های آموزشی برای کارکنان،مسئول تعیین استراتژی های اخلاقی در سازمان، نظارت و حسابرسی رعایت مقررات دولتی و اجرای مجازات برای نقض کدهای اخلاقی است

 • CBO (Chief Brand Officer) مدیر ارشد برند

وظایف مدیر ارشد برند شامل مسئول تصویر، تجربه و وعده های یک برند است. این شخص معمولاً به مدیر عامل یا هیئت مدیره گزارش می دهد و مسئول تعیین استراتژی های بازاریابی و تبلیغات برای افزایش شناخت برند و فروش است. همچنین با توجه به نیازهای بازار، رقبا و تغییرات در صنعت، برنامه های بازاریابی را به روز رسانی می کند.

 • CFO (Chief Financial Officer) مدیر ارشد مالی

وظایف مدیر ارشد مالی شامل ردیابی جریان نقدی، برنامه ریزی مالی، تحلیل نقاط ضعف و قوت و پیشنهاد اقدامات اصلاحی است.اهداف مالی سازمان را تنظیم و هدایت می کند و اطمینان حاصل می کند که کنترل های داخلی مطابق با آن عمل می کنند

 • COO (Chief Operating Officer) مدیر عملیاتی

وظایف مدیر عملیاتی شامل توسعه استراتژی های عملیاتی که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های عملیاتی در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به عملیات، تعیین نقش های مختلف در بخش عملیات، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد.

 • CPRO (Chief Public Relations Officer) مدیر ارشد روابط عمومی

مدیر ارشد روابط عمومی، مسئولیت هدایت تیمی از کارشناسان روابط عمومی را بر عهده دارد. این شخص مسئول تعیین استراتژی های کلی روابط عمومی و اجرای آن ها برای افزایش شناخت و تصویر برند شرکت است.

 • CSO (Chief Sale Officer) مدیر ارشد فروش

مدیر ارشد فروش، مسئولیت هدایت تیمی از نمایندگان فروش را بر عهده دارد. این شخص مسئول تعیین استراتژی های کلی فروش و اجرای آن ها برای افزایش درآمد و سهم بازار شرکت است.

 • CMO (Chief Marketing Officer) مدیر ارشد بازاریابی

وظایف مدیر ارشد بازاریابی شامل توسعه استراتژی های بازاریابی که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های بازاریابی در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به بازاریابی، تعیین نقش های مختلف در بخش بازاریابی، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد.

 • CIO (Chief Information Officer) مدیر ارشد اطلاعات

وظایف مدیر ارشد اطلاعات شامل توسعه استراتژی های فناوری اطلاعات که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های فناوری اطلاعات در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری، تعیین نقش های مختلف در بخش فناوری، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد .

البته CIO دو جای مختلف بکار برده می شود که بسته به سایر شرایط پیرامونی قابل تشخیص می باشد. مدیر اارشد اطلاعات و نوآوری هر دو CIO می باشند.

 • CIO (Chief innovation officer) مدیر ارشد نوآوری

وظایف مدیر ارشد نوآوری شامل توسعه استراتژی های نوآورانه که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های نوآوری در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به نوآوری، تعیین نقش های مختلف در بخش نوآوری، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد .

 • CCO (Chief Communications Officer) مدیر ارشد ارتباطات

وظایف مدیر ارشد ارتباطات شامل توسعه استراتژی های ارتباطی که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های ارتباطات در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به ارتباطات، تعیین نقش های مختلف در بخش ارتباطات، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد.

 • CLO (Chief Legal Officer) مدیر ارشد حقوقی

وظایف مدیر ارشد حقوقی شامل نظارت بر بخش حقوقی و تمامی وظایف آن شامل تهیه قراردادها، مشاوره در مورد قوانین و مقررات دولتی و فدرال، رعایت قوانین کار و مقررات دولتی و فدرال، پایان دادن به همکاران، حل و فصل درگیری ها و ثبت حوادث و غیره می باشد.


تا اینجا که حوصلتون سر نرفته. البته می تونید از کنترل و اف هم استفاده کنید تا کلمه ی مورد نظر خودتان را سرچ نمایید. بپردازیم به بقیه اختصارات:

 • CTO (Chief Technology Officer) مدیر ارشد فناوری

وظایف مدیر ارشد فناوری شامل توسعه استراتژی های فنی که به رشد کسب و کار کمک می کند، نظارت بر تمامی جنبه های فناوری در سازمان، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری، تعیین نقش های مختلف در بخش فناوری، ایجاد سیاست های مربوط به زیرساخت های فناوری و غیره می باشد

 • CRO (Chief Risk Officer) مدیر ارشد ریسک

مدیر ارشد ریسک یکی از مهم ترین مدیران در سازمان هاست که مسئولیت کنترل و مدیریت ریسک های سازمان را بر عهده دارد. وظایف این مدیر شامل تدوین برنامه مدیریت ریسک، تحلیل و ارزیابی ریسک های سازمان، تعیین استراتژی های کاهش ریسک، آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک و نظارت بر پروژه های سازمان از جمله وظایف اوست بستگی به نوع سازمان، مدیر ارشد ریسک در چارت سازمان در بخش های مختلف قرار می گیرد. به عنوان مثال، در بخش مالی، این شخص به عنوان مدیر ارشد ریسک مالی شناخته شده و در بخش فناوری اطلاعات به عنوان مدیر ارشد ریسک فناوری اطلاعات

 • CCO (Chief Creative Officer) مدیر ارشد خلاق

مدیر ارشد خلاق مسئولیت های متعددی دارد که بسته به نوع شرکت و سازمان متفاوت است. این مسئولیت ها شامل برنامه ریزی و نظارت بر کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی، ارائه های تبلیغاتی، اصلاح کمپین های برند و استانداردهای برند، تحلیل رقبا و بازار، تحلیل داده ها و آمارهای بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده، تحلیل روند بازار، تحلیل روند فروش، تحلیل روند سودآوری، تحلیل روند هزینه ها و … است. بسته به نوع سازمان و شرکت، مسئولیت های مدیر ارشد خلاق ممکن است با مسئولیت های مدیر اجرایی متفاوت باشد

 • CCO (Chief Compliance Officer) مدیر ارشد مطابقت

مدیر ارشد مطابقت یک موقعیت شغلی تقریبا جدید است که در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها به کار گرفته می شود. وظایف این مدیر ارشد، بهبود تجربه مشتریان و رضایت آن ها از خدمات و محصولات شرکت است. این مدیر ارشد باید با تمام بخش های شرکت همکاری داشته باشد و به منظور بهبود تجربه مشتریان، باید با بخش های فروش، بازاریابی، پشتیبانی و … همکاری کند.

 • CAE (Chief Audit Executive) مدیر ارشد حسابرسی

مدیر ارشد حسابرسی مسئولیت های متعددی دارد که شامل هدایت چرخه حسابرسی کامل با بررسی انطباق مالیاتی، تأیید سوابق مالی و بازرسی حسابها. تجزیه و تحلیل نتایج حسابرسی و ارائه راهکارهای ممکن برای اقدامات مالی. توسعه استراتژی های حسابرسی و ایجاد راهکارهایی برای موثرتر کردن فرآیندهای مالی شرکت. کنترل مالیات شرکت مطابق با قوانین مربوطه.

 • CDO (Chief Diversity Officer) مدیر ارشد تنوع

مدیر ارشد تنوع مسئولیت های متعددی دارد که شامل: توسعه و اجرای برنامه های تنوع و شامل گرایی در سازمان. تشخیص و رفع موانع تنوع در سازمان. ارائه راهکارهای ممکن برای اقدامات تنوع و شامل گرایی. هدایت چرخه حسابرسی کامل با بررسی انطباق مالیاتی، تأیید سوابق مالی و بازرسی حسابها.

 • CDO (Chief Data Officer) مدیر ارشد داده

مدیر ارشد داده یکی از مهمترین سمت های اجرایی در رده ارشد (سطح C در سازمان) است که مسئولیتش مدیریت استفاده از داده های سازمانی و حکمرانی داده (Data governance) می باشد. وظایف آن شامل: تعیین استراتژی داده ای سازمان، تعیین سیاست های حکمرانی داده، تعیین نحوه استفاده از داده ها در سازمان، تعیین نحوه جمع آوری، ذخیره، پردازش و به اشتراک گذاری داده ها، تعیین نحوه حفاظت از داده های سازمان

 • CDO (Chief Digital Officer) مدیر ارشد دیجیتال

مدیر ارشد دیجیتال مسئول تمام جنبه های استراتژی تحول دیجیتال است. وظایف این شخص شامل توسعه و اجرای طرح هایی برای گسترش حضور دیجیتالی سازمان، بهبود تجربه مشتری، ایجاد نوآوری و پیگیری پروژه های تحول دیجیتالی است.

 • CSO (Chief strategy officer) مدیر ارشد استراتژی

مدیر ارشد استراتژی یا استراتژیست ارشد، مدیری است که مسئول کمک به مدیر عامل اجرایی برای تدوین، اطلاع رسانی، اجرا و حفظ طرح های استراتژیک شرکت است. وظایف این مدیر شامل تحلیل رقبا، تحلیل بازار، تحلیل داخلی شرکت، تحلیل محصولات و خدمات شرکت، تحلیل فناوری های جدید و نوآورانه، تحلیل روندهای بازار و صنعت، تحلیل مشتریان و رفتار آن ها، تحلیل فروش و بازاریابی، تحلیل سودآوری و هزینه های شرکت و همچنین برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف است

 • CSO (Chief Security Officer) افسر ارشد امنیت

مدیر ارشد امنیت اطلاعات، مسئول ایجاد استراتژی امنیتی و محافظت از دارایی های داده سازمان است. او با همکاری مدیر ارشد اطلاعات به این هدف دست می یابد. در برخی سازمان ها، CISO به عنوان یک مدیر ارشد اجرایی در سازمان ها است که وظیفه آن حفاظت از دارایی ها و فناوری های اطلاعاتی است. در برخی سازمان ها، به عنوان یک مدیر ارشد اجرایی در سازمان ها است که وظیفه آن حفاظت از دارایی ها و فناوری های اطلاعاتی است. در برخی دیگربه عنوان یک مسئول بخش عمومی است که مسئول امور اطلاعات، مالی، حقوقی، انسانی و ارتباطات است

 • CPO (Chief Procurement Officer) مدیر ارشد تدارکات

مدیر ارشد تدارکات یک شرکت، مسئولیت تأمین و خریداری تجهیزات، خدمات و کالاهای شرکت و هدایت تیم خرید را بر عهده دارد. در چارت سازمانی شرکت ها، معمولاً مدیر ارشد تدارکات در بخش مالی و یا در بخش عملیات قرار دارد.

 • CGO ( Chief Green Officer) مدیر ارشد سبز

مدیر ارشد سبز جزو مسئولیت اجتماعی شرکتهاست و مسئولیت توسعه و حفظ سیاست های سبز و پایدار در سازمان را بر عهده دارد. این شخص معمولاً در بخش محیط زیست یا بخش عملیات قرار دارد.

 • CBDO (Chief Business Development Officer) مدیر ارشد توسعه کسب و کار

مدیر ارشد توسعه کسب و کارباید برنامه های توسعه کسب و کار را برای سازمان تعیین کند و بر اجرای آن ها را نظارت کند. این شخص باید بازارهای جدید را شناسایی کند و روابط با مشتریان جدید را برقرار کند و به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب و کار باشد

 • CECO (Chief Environmental Commitment Officer) مدیر ارشد تعهدات محیط زیست

وظایف مدیر ارشد محیط زیست شامل طرح ریزی و اجرای برنامه های سیستم مدیریت محیط زیست، به روز آوری الزامات قانونی و مقرراتی، شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیست، شناسایی شرایط بالقوه واکنش در شرایط اضطراری و طرحریزی اجرا و ارزیابی، ارتباط با طرف های ذی نفع برون سازمانی در خصوص مسائل سیستم مدیریت محیط زیست و ارایه گزارش از عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست به مسئول مافوق را برعهده دارد

 • CHRO (Chief Human Resources Officer) مدیر ارشد منابع انسانی

وظایف مدیر ارشد منابع انسانی شامل نظارت بر بخش منابع انسانی و تمامی وظایف آن شامل استخدام، آموزش، مدیریت مزایا، برنامه ریزی جانشینی، پاداش کارکنان، تشویق کارکنان و افزایش روحیه آنها، رعایت قوانین کار و مقررات دولتی و فدرال، پایان دادن به همکاران، حل و فصل درگیری ها و ثبت حوادث و غیره می باشد.

منابع:

1- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184562783206658048/

2- https://vivoteam.ir/abbreviations-of-organizational-posts/